DEVINO CONSUMATOR

DEVINO 
CONSUMATOR

Contract și clauze contractuale obligatorii

CLAUZE 113

CLAUZELE OBLIGATORII

ale contractului de furnizare a gazelor naturale încheiate de către Furnizorul de serviciu public cu Consumatorul noncasnic

CONTRACT_furnizare gaz natural

CONTRACT

Furnizare gaz natural

Lista acte necesare

Acte necesare pentru încheierea contractului de către un consumator non-casnic:

image

- Cererea formularul căreia este pus la dispoziție de către furnizor, care include denumirea, adresa, telefonul, faxul, e-mailul solicitantului;

image

- Copia actului de proprietate sau copia actului care atestă un drept real sau de folosință asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;

image

- Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali eliberat de Agenția Servicii Publice, cu cel mult 3 luni înainte de data depunerii cererii sau copia altui act care atestă dreptul de a desfășura activitatea, după caz, codul fiscal, contul de decontare, denumirea băncii prin care solicitantul derulează plățile;

image

- Copia actului de delimitare, semnat de operatorul de sistem;

image

- Volumele şi perioadele de furnizare a gazelor naturale;

image

- Copia procesului-verbal de recepție a instalației de gaze naturale (după caz); procura, autentificată notarial, în cazul semnării Contractului de o persoana împuternicită.

image

- În cazul în care solicitantul deține imobil în baza altui drept decât cel de proprietate (contract de locațiune, arenda etc.), acesta prezintă suplimentar Furnizorului: scrisoare de garanție de la proprietarul imobilului care face obiectul locului de consum, iar în cazul în care proprietarul imobilului este persoana fizică, scrisoarea se autentifică la notar;

image

- Fișa de constatare a pregătirii tehnice a locului de consum, anexată la acordul tehnic încheiat între consumatorul non-casnic și operatorul sistemului de distribuție din teritoriul autorizat

În cazul în care solicitantul deține imobil în baza altui drept decât cel de proprietate, Furnizorul încheie contract de furnizare a gazelor naturale pe o durată limitată de timp, cu dreptul de a consemna în contractul de furnizare a gazelor naturale condiția de plată preventivă a consumului lunar de gaze naturale, efectuând ulterior recalculul conform indiciilor echipamentului de măsurare.

CERERE

CERERE

De încheiere a contractului de furnizare a gazelor naturale

Volume

MODEL

Volumele şi perioadele de furnizare a gazelor naturale

Schimbarea furnizorului de gaze naturale:

Informații generale:

• Consumatorul final are dreptul de a alege liber un furnizor de gaze naturale, cu condiția achitării integrale a datoriilor către furnizorul actual. • Procedura de schimbare a furnizorului este reglementată de legislație specifică, inclusiv Legea cu privire la gazele naturale nr. 108 din 27.05.2016 și Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 363/2020 din 25.09.2020.

Etapele procedurii:

1. Negocierea clauzelor contractuale cu noul furnizor. 2. Depunerea cererii de schimbare a furnizorului: • La sediul furnizorului actual • La adresa poștală electronică a furnizorului actual • Cererea poate fi depusă de consumatorul final sau de noul furnizor, în baza unei procuri. 3. Achitarea de către consumator a tuturor facturilor și penalităților către furnizorul actual. 4. Notificarea noului furnizor și a operatorului de sistem despre inițierea procedurii. 5. Prezentarea de către operatorul de sistem a informațiilor privind locul de consum. 6. Controlul echipamentului de măsurare și citirea indiciilor la data schimbării furnizorului. 7. Furnizarea gazelor naturale de către noul furnizor. 8. Emiterea facturii finale de către furnizorul actual. 9. Achitarea de către consumator a contravalorii consumului conform termenelor stabilite.

Durata procedurii:

• Schimbarea furnizorului se realizează în termen de maxim 20 de zile calendaristice de la depunerea cererii de către consumator. • Data schimbării se consideră ziua întocmirii actului de control al echipamentului de măsurare de către operatorul de sistem.

Cerere_schimbarea_furnizorului_

CERERE

Schimbarea furnizorului